Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden CPC Sportprijzen. Onderdeel van: Middeljans Sport en Promotie

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Middeljans’ verstaan Dennis Middeljans, handelend onder de naam Middeljans Sport en Promotie, gevestigd te Buinerveen aan de Hoofdstraat 3. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan een ieder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die met Middeljans een overeenkomst sluit als bedoeld in deze voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Lid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Middeljans, behoudens indien en voorzover partijen hier gezamenlijk uitdrukkelijk schriftelijk vanaf wijken.

Lid 2. Middeljans aanvaardt niet de toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2. Offertes:

De door Middeljans uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig, dit tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. In de offerte vermelde prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan ingeval van een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en/of kosten.

Artikel 3. Overeenkomst:

Lid 1. Opdrachten dienen schriftelijk (per post, e-mail of fax) aan Middeljans te worden verstrekt. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen tenzij Middeljans binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk kenbaar maakt niet aan de opdracht te willen of kunnen voldoen. Indien er voorafgaand aan de opdracht geen offerte is uitgebracht en er niet anderszins schriftelijke afspraken zijn gemaakt is Middeljans gerechtigd de door haar gebruikelijk gehanteerde tarieven te hanteren. 

Lid 2. Indien Middeljans een offerte heeft uitgebracht komt de overeenkomst eerst tot stand indien opdrachtgever binnen de vervaltermijn schriftelijk bevestigt in te stemmen met de inhoud van de offerte. Indien opdrachtgever verzuimt de opdracht schriftelijk te bevestigen doch er mee instemt dat Middeljans de werkzaamheden uitvoert, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Artikel 4. Leveringen:

Lid 1. De levering geschiedt af magazijn, waaronder te verstaan de plaats van waaruit door of namens Middeljans wordt geleverd. Vanaf het moment van levering gaat ook het risico over opdrachtgever.

Lid 2. De transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, dit tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Ook indien wordt overeengekomen dat  Middeljans voor het transport zorg draagt en/of de transportkosten draagt gaat her risico over op opdrachtgever op het moment als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Lid 3. Indien opdrachtgever weigert af te nemen is Middeljans gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden althans ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Lid 4. Middeljans heeft te allen tijde het recht om van opdrachtgever te verlangen dat zekerheid wordt gesteld tot nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever. Middeljans is, indien deze zekerheid niet wordt gesteld, gerechtigd haar werkzaamheden en levering  op te schorten zolang de zekerheid niet is gesteld.

Lid 5. Middeljans is tevens gerechtigd levering op te schorten indien opdrachtgever nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge eerdere overeenkomsten tussen partijen.

Lid 6. Middeljans behoudt zich het recht voor om bij bedrukte bestellingen 10% meer of minder te leveren.

Artikel 5. Uitvoering:

Lid 1. Middeljans is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

Lid 2. Geringe afwijkingen in de kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke leveren geen wanprestatie op van Middeljans en kunnen voor opdrachtgever geen aanleiding zijn afname te weigeren.

Lid 3. Indien Middeljans ten behoeve van het productieproces door of zijdens opdrachtgever verstrekte bestanden digitaal dient te bewerken is Middeljans niet gehouden om aan opdrachtgever het bewerkte bestand te verstrekken, dit tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 6. Betaling:

Lid 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, verkeert opdrachtgever jegens Middeljans in gebreke zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Middeljans is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten die Middeljans toekomen uit hoofde van de overeenkomst en wet.

Lid 2. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, wordt opdrachtgever de vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1% van de vordering, vanaf 30 dagen na factuurdatum.

Lid 3. Indien Middeljans zich genoodzaakt ziet de vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen te geven komen de buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever, welke kosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, dit met een minimum van € 250,-.

Lid 4. Middeljans is gerechtigd om naar eigen inzicht op voorschotbasis te declareren. Middeljans zal in dat geval gehouden zijn de werkzaamheden eerst aan te vangen en/of te leveren aan opdrachtgever indien betaling van de voorschotnota heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud:

Lid 1. Zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Middeljans uit hoofde van de overeenkomst waarop de betaling betrekking heeft alsmede uit hoofde van andere betalingsverplichtingen van opdrachtgever jegens Middeljans blijft het geleverde Middeljans in eigendom toebehoren, dit voor rekening van opdrachtgever.

Lid 2. Ingeval van wanprestatie zijdens opdrachtgever is Middeljans gerechtigd het geleverde terstond en zonder nadere formaliteiten terug te nemen dan wel te doen terugnemen.

Artikel 8. Eigendommen van opdrachtgever:

Lid 1. Middeljans zal ten aanzien van goederen die door opdrachtgever aan Middeljans zijn toevertrouwd dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande aanwendt met betrekking tot de eigen goederen van Middeljans.

Lid 2. Onverminderd het bepaalde in het vorig lid van dit artikel blijft het risico op verlies, beschadiging dan wel tenietgaan volledig voor risico van opdrachtgever.

Artikel 9. Retentierecht:

Indien Middeljans goederen van opdrachtgever onder zich heeft is zij gerechtigd deze goederen onder haar te houden totdat alle vorderingen van Middeljans op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 10. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht:

Lid 1. Door het verstrekken van een opdracht tot reproductie van de door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde werken verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart opdrachtgever Middeljans in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke voortvloeien uit de reproductie.

Lid 2. Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, modelrecht en het auteursrecht, toe aan Middeljans. Tot depot dan wel registratie van dit recht is slechts Middeljans bevoegd. Opdrachtgever verkrijgt, indien hij volledig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Middeljans, een licentie tot het gebruik.

Artikel 11. Overmacht:

Lid 1. Ingeval van overmacht aan de zijde van Middeljans wordt uitvoering van de overeenkomst opgeschort gedurende de periode dat nakoming op grond van de overmachtsituatie niet mogelijk is, dit onverminderd het recht van Middeljans om de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.

Lid 2. Indien er tengevolge van de overmacht sprake is van een langdurige dan wel blijvende onmogelijkheid voor Middeljans om te presteren is naast Middeljans tevens de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever eveneens slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.

Lid 3. Indien er sprake is van een overmachtsituatie is Middeljans jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade welke opdrachtgever mogelijk lijdt tengevolge van niet nakoming van de overeenkomst door Middeljans.

Lid 4. Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat een leverancier van Middeljans, om welke redenen dan ook, niet in staat is om de goederen dan wel grondstoffen te leveren, welke benodigd zijn voor het verrichten van de opdracht.

Artikel 12. Reclame.

Indien opdrachtgever klachten heeft dienen deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Middeljans te worden medegedeeld. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reclameert wordt Middeljans geacht de overeenkomst naar behoren te hebben uitgevoerd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid:

Lid 1. Middeljans is niet aansprakelijk voor:

  • fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld;
  • fouten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden;
  • fouten in de uitvoering van de overeenkomst indien deze een gevolg zijn van handelen dan wel nalaten van opdrachtgever;
  • gevolgschade die mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit ondeugdelijkheid van het door Middeljans geleverde;
  • de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van geleverde goederen en materialen.

Lid 2   Aansprakelijkheid van Middeljans jegens opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad is beperkt tot een bedrag, dat niet hoger is dan het aan de opdracht verbonden bedrag, dit met een maximum van € 1000,-.

Artikel 14. Publiciteit:

Middeljans is gerechtigd om de door haar geleverde c.q. vervaardigde goederen met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de opdrachtgever af te beelden op catalogi, reclamedrukwerk, publicatie, advertenties en dergelijke zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever en zonder dat Middeljans hiervoor een financiële vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 15. Toepassingsrecht en geschillen:

Op de overeenkomst tussen Middeljans en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen, indien een minnelijke oplossing niet tot de mogelijkheden behoort, uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Assen, zulks behoudens voorzover dwingende rechtelijke competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan en onverminderd de bevoegdheid van Middeljans om desgewenst de Rechtbank van de woonplaats van opdrachtgever te adiëren.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN